“สารคาม”ฉลองอุโบสถ 3 ยุค”วัดป่าธรรมอุทยาน” อารยสถาปัตยฯ”ทวารวดี-ล้านช้าง-ล้านนา”ร่วมสมัย แห่งเดียวในโลก

123
views

มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่วัดป่าธรรมอุทยาน ป่าโคกดินแดง ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ชาวบ้านในตำบลกำพี้ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมพิธีตัดหวาย ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถพุทธชยันตี สถาปัตยกรรมแห่งอารยธรรมอีสาน รมณียวิปัสสนาสถานแห่งตักสิลานคร โดยมีนายนริศ เชยกลิ่น ประธานคณะกรรมการจัดสร้างอุโบสถพุทธชยันตี ฝ่ายฆราวาส พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นายกองโท คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มหาสารคาม ตลอดจนคณะกรรมการก่อสร้าง ผู้มีจิตศรัทธา และทีมผู้จัดละคร ดารานักแสดง ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ภายในงานมีการฟ้อนรำพุทธชยันตีบูชา ฉลองอุโบสถฯจากกลุ่มสตรีมหาสารคาม 333 คน นำโดยนายกองโท คมคาย อุดรพิมพ์ และทีมงานจิตอาสา จากนั้นทีมผู้จัดละคร ดารานักแดง มอบผ้าห่มในโครงการห่มรักถวายผ้าห่มพระสงฆ์ 150 ผืน และมอบผ้าห่ม 333 ผืน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประสบภัยหนาว ก่อนทำพิธีตัดหวาย ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ถวายโรงอุโบสถ พระสงฆ์สวดทักนิมิต สวดติจีวราวิปปวาส พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ท่ามกลางอุบาสกผู้ศรัทธาบวชพระ 32 รูป อุบาสิกาบวชชี 5 คน

สำหรับวัดป่าธรรมอุทยาน ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เป็นเจ้าอาวาส ส่วนอุโบสถพุทธชยันตี สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2555-2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 การก่อสร้างพระอุโบสถเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหลังแห่งเดียวในโลก มีขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 37 เมตร ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบโดยเชื่อมโยงอารยสถาปัตยกรรม 3 ยุค คือ ยุคทวารวดี ยุคล้านช้าง ยุคล้านนา ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวร่วมสมัย มีช่อฟ้าหางหงส์ เรือนยอดรัตนเจดีย์ประดิษฐานด้านบน

ภายในมีวงล้อธรรมจักรไม้แกะสลัก 8 ชิ้น สื่อความหมายถึงมรรคมีองค์ 8 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรม ประทับนั่งบนก้อนหิน สื่อความหมายถึงทรงประทับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นรมณียสถานที่ให้ความร่มรื่น ผ่อนคลาย สงบเย็น เป็นศาสนคารที่อำนวยประโยชน์ในการประกอบสังฆกรรมสำคัญ เช่น สวดพระปาฏิโมกข์ อุปสมบทพิธี กฐิมกรรมพิธี และสืบสานงานศิลปกรรมไทยอีสาน รวมทุนจากการบริจาคทั้งสิ้น 33,333,333 บาท